Arkeologi.


 

Skjeberg Historielag – Arkeologi har følgende oppgaver:

 

1.    Gjøre Skjebergs forhistorie kjent, så vel  innenfor som utenfor Skjebergs grenser.

 

2.    Arbeide aktivt for å verne alle våre mange kulturminner så vel kjente som ukjente, samt bidra
 til at nye funn blir registrert,  og kommer inn til rette kulturminnevern myndighet etter loven her.

 

3.       Samarbeider nært og aktivt med Fylkeskonservatoren i Østfold, samt Kulturhistorisk Museum, universitet i Oslo, arkeologisk seksjon, og fornminneseksjonen. Og med andre foreninger og sammenslutninger som naturlig hører inn under vernet av våre kulturminner

 

Skjeberg Historielag – Arkeologi har og kan tilby følgende :

 

1 Registreringsarkiv over alle til nå kjente løse og faste kulturminner i Skjeberg.

 

z  Historielaget foretar turer og befaringer til kjente og mindre kjente kulturminner.

 

  Historielaget følger med i kommunens reguleringsplaner og andre tiltak som kan komme i 

      konflikt med våre fredede kulturminner, og andre verneverdige områder.

 

+ Til: Skjeberg Historielag – Arkeologi, kan alle henvende seg som lurer på noe om:

 

1.    Arkeologiske funn / registreringer og observasjoner i Skjeberg.

 

2.    Er det gjort noen funn på min eiendom?

 

3.    Hvem svarer på hva i kulturminnevern forvaltningen?

 

4.       Hvor gammelt er dette? Eller hva er dette?

5.        

6.             Se også vårt:  Informasjonsblad om fornminner

7.                                               

      Eller har De / dere gjort noen spennende funn, eller observert noe De lurer på om
      kan være av interesse for kulturminnevernet ?

 
                                                                   Ta kontakt!

 

Henvendelser vedr.: Faste og løse kulturminner i Skjeberg kan rettes til følgende:

 

Arkeologisk leder: Heine Iversen. Tlf.: 69 16 32 17

 

Eller send et brev til: Skjeberg Historielag – Arkeologi- og Kulturminnekomiteen, Stasjonsveien 52, 1746 SKJEBERG, eller e-post: k-inpe@online.no